ZAVOLEJTE NÁM... +420 604 488 629
Internetna úrovni POSKYTOVATEL INTERNETU PRO KYJOV A OKOLÍ

Osobní údaje

Od 25.5.2018 je v platnosti GDPR neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Co to pro vás znamená? Pokud od nás máte internet, dodávali jsme vám počítače, tablety, mobily nebo vám někdy něco opravovali, je Ing. Antonín Hrubý, Boršovská 2222, Kyjov 697 01, IČ: 87876469 správcem Vašich osobních údajů.

Jak sami dobře víte, nevyužívali jsme ani nevyužíváme tyto údaje pro jiné účely, než je poskytování našich služeb. Neposíláme vám spamy, ani nepředáváme vaše data dalším stranám. Také jsou u nás v bezpečí a mají k nim přístup jen oprávněné osoby. Vaše osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení,
 • adresa trvalého bydliště,
 • číslo bankovního účtu,
 • mobilní telefon,
 • e-mail,
 • adresa místa přípojky,
 • IP adresa

zpracováváme za účelem naplnění smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Po skončení platnosti Vaší smlouvy Vaše data archivujeme v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. (za účelem zajištění provozních a lokalizačních údajů). Osobní údaj datum narození zpracováváme na základě nám uložené povinnosti vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb. – zákona o elektronických komunikacích.

DPO - pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souvislosti s požadavky, které na nás klade výše zmínění Obecné nařízení, jsme zřídili funkci pověřence (DPO), kterým se s účinností od 25.5.2018 stává Libuše Moudrá, kterou je možno kontaktovat na e-mailové adrese libuse@fastnet.co.cz.

Předmět zpracování a typ osobních údajů
Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo bankovního účtu, mobilní telefon, e-mail a adresu místa přípojky prostřednictvím informačního systému, který je majetkem a ve správě správce osobních údajů.
Doba zpracování
Pro evidenci provozních a lokalizačních záznamů jakožto zákonné povinnosti vyplývající ze Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., dále na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb. a o dani z přidané hodnoty. Pro tyto účely uchováváme vaše osobní data maximálně po dobu 10 let.
Povaha zpracování
Zpracování osobních údajů fyzických osob automatizovaným způsobem prostřednictvím informačních systému.
Účel zpracování
Plnění smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a poskytování služeb v rámci poskytování služeb a prodeje, na základě plnění právních povinností dle výše zmíněných zákonů a na základě oprávněného zájmu pro osobní kontrolu a evidenci.
Kategorie subjektu údajů
Fyzické a právnické osoby využívající služeb firmy Ing. Antonín Hrubý

Zásady zpracování
 • zákonnost: osobní údaje jsou zpracovány jako nezbytná podmínka pro splnění rámcové smlouvy
 • korektnost a transparentnost: osobní údaje jsou shromažďovány v rámci informačního systému, který je ve správě a majetku Správce
 • omezení účelu: osobní údaje jsou v souladu se Zákonem o elektronických komunikací archivovány po dobu 6 měsíců za účelem zajištění provozních a lokalizačních údajů a následně, kdy je splněn účel zpracování, jsou data anonymizována, čili zanikají jako předmět zpracování
 • minimalizace údajů: zpracovávané osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k realizaci rámcové smlouvy
 • přesnost: správce musí v případě žádosti subjektu údajů přijmout rozumná opatření k tomu, aby byly nepřesné osobní údaje s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, opraveny – správce tak činí prostřednictvím pověřence (DPO).
 • omezení uložení: po ukončení platnosti smlouvy, na základě které jsou osobní údaje zpracovány, dojde k likvidaci těchto dat
 • integrita a důvěrnost: zpracovávané osobní údaje jsou dostatečně zabezpečeny, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatřeních chránících je před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

Správce zajišťuje, aby se osoby, které se u něj podílejí na zpracování osobních údajů, zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala obdobná zákonná povinnost. Správce přijme bezpečnosti opatření v souladu s požadavky čl. 32 Obecného nařízení. Správce dodrží podmínky pro zřetězení zpracovatelů. Správce zohlední povahu zpracování a je nápomocen správci při výkonu jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů.

Aktualizováno 22.5.2018